francouzsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
On peut voir avec... que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
Les informations semblent suggérer que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
Les chiffres révèlent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Plusieurs résultats notables furent...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
Une corrélation fut établie entre...et...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
Comme prévu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
Les statistiques montrent que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
Selon les statistiques...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Statistiquement parlant...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků