esperantsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
...estis pozitive korelaciita kun...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
Kiel antaŭdiris,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
La statistikoj montras, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
Laŭ la statistiko...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Statistike parolante...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků