česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků