anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků