vietnamsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

A partir de... se puede observar que...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como se puede ver en...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Los datos parecen sugerir que...
Các dữ liệu cho thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La figuras revelan que...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Con base en las figuras se puede notar que...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Varios resultados relevantes fueron...
Đáng chú ý là...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... fue asociado positivamente con...
... tỉ lệ thuận với...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como se predijo...
Như dự đoán,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Las estadísticas muestran que...
Số liệu chỉ ra rằng...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Según las estadísticas,...
Theo như số liệu cho thấy,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Desde el punto de vista estadístico...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků