česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

A partir de... se puede observar que...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como se puede ver en...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Los datos parecen sugerir que...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La figuras revelan que...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Con base en las figuras se puede notar que...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Varios resultados relevantes fueron...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... fue asociado positivamente con...
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como se predijo...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Las estadísticas muestran que...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Según las estadísticas,...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Desde el punto de vista estadístico...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků