švédsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků