italsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Как можно заметить, исходя из..., ...
Come si può osservare da...., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
I dati sembrano suggerire che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Цифровые данные обнаруживают, что...
I grafici rivelano che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Dal grafico si rende evidente che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Alcuni dati degni di nota sono...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... хорошо сочеталось с ...
... è direttamente proporzionale a...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Как мы и предполагали...
Come già annunciato...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Статистика показывает, что...
La statistica mostra che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Согласно статистике...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Статистиически...
Parlando in termini statistici...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků