finsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Это можно предположить, исходя из того, что...
... on nähtävissä, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Как можно заметить, исходя из..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Aineisto viittaa siihen, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Цифровые данные обнаруживают, что...
Luvut osoittavat, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... хорошо сочеталось с ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Как мы и предполагали...
Kuten ennustettu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Статистика показывает, что...
Tilastot näyttävät, että...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Согласно статистике...
Tilastojen mukaan...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Статистиически...
Tilastollisesti puhuen...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků