čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Это можно предположить, исходя из того, что...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Как можно заметить, исходя из..., ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Цифровые данные обнаруживают, что...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... хорошо сочеталось с ...
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Как мы и предполагали...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Статистика показывает, что...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Согласно статистике...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Статистиически...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků