anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Это можно предположить, исходя из того, что...
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Как можно заметить, исходя из..., ...
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Цифровые данные обнаруживают, что...
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... хорошо сочеталось с ...
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Как мы и предполагали...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Статистика показывает, что...
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Согласно статистике...
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Статистиически...
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků