švédsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Din faptul că...reiese...
Det framgår av ... att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
După cum putem observa din...,....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Datele par să sugereze faptul că...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Siffrorna avslöjar att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...a fost corelat pozitiv cu...
... var positivt korrelerade med ....
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
După cum am anticipat,...
Som förutspått, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistiken visar att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Conform statisticilor...
Enligt statistiken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Din punct de vedere statistic...
Rent statistiskt sett ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků