čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Din faptul că...reiese...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
După cum putem observa din...,....
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Datele par să sugereze faptul că...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...a fost corelat pozitiv cu...
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
După cum am anticipat,...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statisticile demonstrează faptul că...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Conform statisticilor...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Din punct de vedere statistic...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků