anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Din faptul că...reiese...
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
După cum putem observa din...,....
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Datele par să sugereze faptul că...
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...a fost corelat pozitiv cu...
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
După cum am anticipat,...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statisticile demonstrează faptul că...
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Conform statisticilor...
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Din punct de vedere statistic...
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků