italsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Pode ser visto de/do/da...que...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como pode ser observado em/no/na...
Come si può osservare da...., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Os dados sugerem que...
I dati sembrano suggerire che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
A figura revela que...
I grafici rivelano che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De acordo com as figuras, é evidente que...
Dal grafico si rende evidente che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alguns números significativos foram...
Alcuni dati degni di nota sono...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Os resultados do presente estudo demostram que...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...foi positivamente correlacionado com...
... è direttamente proporzionale a...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como previsto,...
Come già annunciato...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

As estatísticas mostram que...
La statistica mostra che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De acordo com as estatísticas...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Estatisticamente falando...
Parlando in termini statistici...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků