nizozemsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Uit ... blijkt dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak można zauważyć na... , ...
Zoals ... aantoont, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane te zdają się sugerować, że...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane wykazują, że...
De cijfers onthullen dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z danych wynika, że...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kilka godnych uwagi wyników...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...był dodatnio skorelowany z...
... verhoudt zich positief tot ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Zoals voorspeld, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statystyki pokazują, że...
De statistieken tonen aan dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Według statystyk...
Volgens de statistieken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisch gezien ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků