italsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků