korejsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Uit ... blijkt dat ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zoals ... aantoont, ...
...에서 보다시피, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De cijfers onthullen dat ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... verhoudt zich positief tot ...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Zoals voorspeld, ...
예상 했던 데로, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

De statistieken tonen aan dat ...
통계자료에 따르면...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Volgens de statistieken ...
통계에 의하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisch gezien ...
통계적으로 말하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků