finsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Uit ... blijkt dat ...
... on nähtävissä, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zoals ... aantoont, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De cijfers onthullen dat ...
Luvut osoittavat, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... verhoudt zich positief tot ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Zoals voorspeld, ...
Kuten ennustettu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

De statistieken tonen aan dat ...
Tilastot näyttävät, että...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Volgens de statistieken ...
Tilastojen mukaan...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisch gezien ...
Tilastollisesti puhuen...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků