čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Uit ... blijkt dat ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zoals ... aantoont, ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De cijfers onthullen dat ...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... verhoudt zich positief tot ...
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Zoals voorspeld, ...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

De statistieken tonen aan dat ...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Volgens de statistieken ...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisch gezien ...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků