česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Uit ... blijkt dat ...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zoals ... aantoont, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De cijfers onthullen dat ...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... verhoudt zich positief tot ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Zoals voorspeld, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

De statistieken tonen aan dat ...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Volgens de statistieken ...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisch gezien ...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků