korejsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Wie ... zeigt, ...
...에서 보다시피, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Die Zahlen legen offen, dass...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... korreliert positiv mit... .
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Wie prognostiziert, ...
예상 했던 데로, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
통계자료에 따르면...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
통계에 의하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rein statistisch gesehen,...
통계적으로 말하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků