česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Wie ... zeigt, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Die Zahlen legen offen, dass...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... korreliert positiv mit... .
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Wie prognostiziert, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rein statistisch gesehen,...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků