portugalsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Pode ser visto de/do/da...que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
...에서 보다시피, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Os dados sugerem que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
A figura revela que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
De acordo com as figuras, é evidente que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Alguns números significativos foram...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Os resultados do presente estudo demostram que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...foi positivamente correlacionado com...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
예상 했던 데로, ...
Como previsto,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

통계자료에 따르면...
As estatísticas mostram que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계에 의하면,
De acordo com as estatísticas...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계적으로 말하면,
Estatisticamente falando...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků