anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
...에서 보다시피, ...
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
예상 했던 데로, ...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

통계자료에 따르면...
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계에 의하면,
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계적으로 말하면,
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků