čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
・・・・に見られるように、・・・・
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
このデータはおそらく・・・・を示している。
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
この図は・・・・ということを明らかにしている。
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
このデータによると、・・・・ということは明白である。
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
・・・・という注目すべき結果になった。
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
予想通り、・・・・
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
・・・・の発見はXの論点と一致している。
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
この発見はXの主張を強固なものにしている。
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

・・・・ということをこの統計は示している。
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計によると、・・・・
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計的に見て、・・・・
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků