švédsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det framgår av ... att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Come si può osservare da...., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I dati sembrano suggerire che...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I grafici rivelano che...
Siffrorna avslöjar att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dal grafico si rende evidente che...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alcuni dati degni di nota sono...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... è direttamente proporzionale a...
... var positivt korrelerade med ....
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Come già annunciato...
Som förutspått, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistica mostra che...
Statistiken visar att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Enligt statistiken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Parlando in termini statistici...
Rent statistiskt sett ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků