maďarsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Dall'osservazione dei dati si registra...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Come si può osservare da...., ...
Amint látható ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I dati sembrano suggerire che...
Az adatok alapján ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I grafici rivelano che...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dal grafico si rende evidente che...
Az ábrákon látható, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alcuni dati degni di nota sono...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... è direttamente proporzionale a...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Come già annunciato...
Ahogy várható volt ....
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistica mostra che...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Secondo quanto emerge dalla statistica...
A statisztikák szerint ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Parlando in termini statistici...
Statisztikai szempontból ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků