čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Dall'osservazione dei dati si registra...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Come si può osservare da...., ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I dati sembrano suggerire che...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I grafici rivelano che...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dal grafico si rende evidente che...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alcuni dati degni di nota sono...
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... è direttamente proporzionale a...
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Come già annunciato...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistica mostra che...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Secondo quanto emerge dalla statistica...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Parlando in termini statistici...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků