česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Dall'osservazione dei dati si registra...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Come si può osservare da...., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I dati sembrano suggerire che...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I grafici rivelano che...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dal grafico si rende evidente che...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alcuni dati degni di nota sono...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... è direttamente proporzionale a...
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Come già annunciato...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistica mostra che...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Parlando in termini statistici...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků