anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Dall'osservazione dei dati si registra...
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Come si può osservare da...., ...
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I dati sembrano suggerire che...
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
I grafici rivelano che...
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dal grafico si rende evidente che...
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alcuni dati degni di nota sono...
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... è direttamente proporzionale a...
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Come già annunciato...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistica mostra che...
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Secondo quanto emerge dalla statistica...
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Parlando in termini statistici...
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků