polsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

On peut voir avec... que...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Les informations semblent suggérer que...
Dane te zdają się sugerować, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Les chiffres révèlent que...
Dane wykazują, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z danych wynika, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Plusieurs résultats notables furent...
Kilka godnych uwagi wyników...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Une corrélation fut établie entre...et...
...był dodatnio skorelowany z...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Comme prévu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Les statistiques montrent que...
Statystyki pokazują, że...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Selon les statistiques...
Według statystyk...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistiquement parlant...
Statystycznie rzecz biorąc...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků