česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

On peut voir avec... que...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Comme il peut être vu avec..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Les informations semblent suggérer que...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Les chiffres révèlent que...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Au regard des chiffres, il est clair que...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Plusieurs résultats notables furent...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Une corrélation fut établie entre...et...
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Comme prévu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Les statistiques montrent que...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Selon les statistiques...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistiquement parlant...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků