rusky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... on nähtävissä, että...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aineisto viittaa siihen, että...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Luvut osoittavat, että...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Lukujen perusteella on selvää, että...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... хорошо сочеталось с ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kuten ennustettu, ...
Как мы и предполагали...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Tilastot näyttävät, että...
Статистика показывает, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastojen mukaan...
Согласно статистике...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastollisesti puhuen...
Статистиически...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků