korejsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... on nähtävissä, että...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
...에서 보다시피, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aineisto viittaa siihen, että...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Luvut osoittavat, että...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Lukujen perusteella on selvää, että...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kuten ennustettu, ...
예상 했던 데로, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Tilastot näyttävät, että...
통계자료에 따르면...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastojen mukaan...
통계에 의하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastollisesti puhuen...
통계적으로 말하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků