italsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků