francouzsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... on nähtävissä, että...
On peut voir avec... que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aineisto viittaa siihen, että...
Les informations semblent suggérer que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Luvut osoittavat, että...
Les chiffres révèlent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Lukujen perusteella on selvää, että...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Plusieurs résultats notables furent...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Une corrélation fut établie entre...et...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kuten ennustettu, ...
Comme prévu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Tilastot näyttävät, että...
Les statistiques montrent que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastojen mukaan...
Selon les statistiques...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastollisesti puhuen...
Statistiquement parlant...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků