čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků