anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků