švédsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků