portugalsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Pode ser visto de/do/da...que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Os dados sugerem que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
A figura revela que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alguns números significativos foram...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
...foi positivamente correlacionado com...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
Como previsto,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
As estatísticas mostram que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
De acordo com as estatísticas...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
Estatisticamente falando...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků