rumunsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det kan ses ud fra... at...
Din faptul că...reiese...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Hvilket kan ses ud fra..., ...
După cum putem observa din...,....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Datele par să sugereze faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figurerne afslører at...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var absolut korreleret med...
...a fost corelat pozitiv cu...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som forudset,...
După cum am anticipat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistikkerne viser at...
Statisticile demonstrează faptul că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
I følge statistikkerne...
Conform statisticilor...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisk set...
Din punct de vedere statistic...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků