korejsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det kan ses ud fra... at...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Hvilket kan ses ud fra..., ...
...에서 보다시피, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Det ser ud til at dataene foreslår at...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figurerne afslører at...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var absolut korreleret med...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som forudset,...
예상 했던 데로, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dette resultat styrker X's påstand om at...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistikkerne viser at...
통계자료에 따르면...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
I følge statistikkerne...
통계에 의하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisk set...
통계적으로 말하면,
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků