italsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det kan ses ud fra... at...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Come si può osservare da...., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Det ser ud til at dataene foreslår at...
I dati sembrano suggerire che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figurerne afslører at...
I grafici rivelano che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Dal grafico si rende evidente che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alcuni dati degni di nota sono...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var absolut korreleret med...
... è direttamente proporzionale a...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som forudset,...
Come già annunciato...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistikkerne viser at...
La statistica mostra che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
I følge statistikkerne...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisk set...
Parlando in termini statistici...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků