česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det kan ses ud fra... at...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figurerne afslører at...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var absolut korreleret med...
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som forudset,...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistikkerne viser at...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
I følge statistikkerne...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisk set...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků