švédsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

从...可以看出...
Det framgår av ... att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从...可以看出...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
这些数据可以表明...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
数据表明...
Siffrorna avslöjar att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从这些数据可以看出...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
几个值得注意的结果是...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
目前研究结果表明...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...的数字上升/下降/保持不变。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
与...有关的数据...上升/下降了
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...和...呈正相关
... var positivt korrelerade med ....
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
正如所预测的,...
Som förutspått, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
这一发现和X的论点是一致的,即...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
此发现进一步确认X的主张,即...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
与X的发现一致,...和...呈正相关
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

统计数据显示...
Statistiken visar att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
根据数据统计,...
Enligt statistiken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
通过数据统计,可以看出...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据数据统计,...
Rent statistiskt sett ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据统计数据,我们可以推测...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků