španělsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

从...可以看出...
A partir de... se puede observar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从...可以看出...
Como se puede ver en...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
这些数据可以表明...
Los datos parecen sugerir que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
数据表明...
La figuras revelan que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从这些数据可以看出...
Con base en las figuras se puede notar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
几个值得注意的结果是...
Varios resultados relevantes fueron...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
目前研究结果表明...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...的数字上升/下降/保持不变。
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
与...有关的数据...上升/下降了
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...和...呈正相关
... fue asociado positivamente con...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
正如所预测的,...
Como se predijo...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
这一发现和X的论点是一致的,即...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
此发现进一步确认X的主张,即...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
与X的发现一致,...和...呈正相关
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

统计数据显示...
Las estadísticas muestran que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
根据数据统计,...
Según las estadísticas,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
通过数据统计,可以看出...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据数据统计,...
Desde el punto de vista estadístico...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据统计数据,我们可以推测...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků