španělsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
A partir de... se puede observar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Como se puede ver en...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Los datos parecen sugerir que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
La figuras revelan que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
Con base en las figuras se puede notar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Varios resultados relevantes fueron...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
... fue asociado positivamente con...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Como se predijo...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
Las estadísticas muestran que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
Según las estadísticas,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Desde el punto de vista estadístico...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků