rusky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků