portugalsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
Pode ser visto de/do/da...que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
Os dados sugerem que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
A figura revela que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alguns números significativos foram...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
...foi positivamente correlacionado com...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
Como previsto,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
As estatísticas mostram que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
De acordo com as estatísticas...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
Estatisticamente falando...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků